Prins Jesse I

2010
LACH, SJPRING EN DANS MIT NUUJE JEUGPRINS JESSE I

LACH, SJPRING EN DANS MIT NUUJE JEUGPRINS JESSE I

Det is de naam van oze nuuje Sjtadsjeugprins, dae dit sezoen lachenderwies D’n Uul en de Remunjse jeug moog veurgaon es Jesse d’n eerste. Hae haet d’r heel väöl zin in óm d’r ein sjitterend vastelaovessezoen van te gaon make! Jesse haet ouch nog ins twee gooj vrunj van hem es adjudante oetgezóch, te wete Justus Janssen en Daan Niens. Mit z’n drieje zitte ze same op dezellefde sjool, de St.Alfonsussjool, en same gaon dees jónges d’r ein sjoon sezoen van make.

Op de adjudante kóm ich dalik trök , ich gaon uch noe eers ins aan oze nuuje Sjtadsjeugprins Jesse d’n eerste veursjtèlle.

Jesse Leurs waerde gebaore es Jesse Anne Laurent Leurs op 6 april 1999 in Remunj. Hae is de zoon van Ruud en Inge Leurs en Jesse haet ouch nog twee ajer zösters, te wete Esther (15) en Renée (18). ‘t Jeugprinselik gezin woont noe aan de Kepel. Jesse haet de vastelaovend van gein vraemde, ziene pap Ruud waar adjudant biej Sjtadsprins Math I van D’n Uul in 2008 en mam Inge viert gaer vastelaovend en duit väöl organisere veur vastelaovesvereiniging de Parelhoenders in hoeze Camillus. De grootvader en grootmoder van Jesse zeen gein ónbekinde binne D’n Uul, want grootvader Bair Leurs, dae jaomer genóg neet meer ónger ós is, is Ere-lid van D’n Uul en grootmoder Mia Leurs is Ere-dame van D’n Uul. Vanaaf ‘t moment det Jesse ziene pap Ruud adjudant waerde biej Sjtadsprins Math I in 2008 wól Jesse ouch nog maar ein dink, Jeugprins waere biej D’n Uul. D’n Uul is volges Jesse toch dé Sjtadsvastelaovesvereniging van Remunj en ouch ein sjoon vereniging, hae is d’r dan ouch greuts op det hae in dit jaor 2010 Sjtadsjeugprins van D’n Uul moog zeen. Ziene druim óm ooit Jeugprins van D’n Uul te waere is noe eindelik oetgekómme.

Jesse zit in groep 6 van de St. Alfonsussjool aan de Kepel biej juffrouw Els en juffrouw Marieke. Jesse is eine uters aktieve jóng mit väöl hobbies, hae duit handjballe biej Swift 2000, boete sjpele, toneel sjpele, ‘t bezeuke van musicals (Annie, Ciske deRat), zinge in ein kienjerkoor (Kepelzengerkes van de Kepel) en hae is ein paar maondj geleje pas gesjtop biej scoutinggroep Pater Bleys aan de Kepel. Zien favoriete aete is petatfriet mit mayonais en pizza. Hae kiek gaer nao “Huis Anubis” en “Zack and Cody” op tillevisie en nao de films van “Harry Potter”. Genóg te doon, tunk mich! Jesse haet al jaore vastelaovend gevierd biej de Sjnapsnaaze, ging al inkele jaore nao de kienjermiddaag van D’n Uul en haet ouch al ein keer mit gedaon in de kienjermiddaag. Hae sjpits zich ‘t meiste op d’n grote optoch door Remunj op vastelaovesmaondaag, ‘t aaftraeje zuut d’r veurluipig nog neet zo zitte! Jesse I haet ein leedje “Griep dien kans; lach, sjpring en dans”, waat geer nog döks gaot heure dit sezoen, de hoesorde van Jesse I haet ouch alles mit dit leedje te make.

Wiej ich al sjreef haet Jesse twee gooj vrunj van hem es adjudante oetgezóch, dees jónges gaon ich noe aan uch veursjtèlle. De eerste adjudant hit dus Justus Janssen, Justus waerde gebaore op 21 oktober 1999 in Remunj. Zien elders heite Joost en Jolanda en Justus haet nog ein jónger breurke, Severijn. Justus zit in groep 5 van de St. Alfonsussjool aan de Kepel biej juffrouw Esther. Biej Justus toes höbbe ze eine hóndj en twee goldjvèsse. Es sjport duit Justus sjirme biej Elan, anger hobbies zeen boete sjpele en kómpjoetere. Hae lös erg gaer pizza. Justus kint D’n Uul nog neet zo good, hae hilt waal van vastelaovend viere en hae haet d’r erg väöl zin in óm adjudant te zeen biej Jesse I en hae sjpits zich ‘t meiste op ‘t oetrope en d’n optoch.

De tweede adjudant hit Daan Niens en Daan waerde gebaore op 5 april 1999 in Remunj. Zien elders heite Lesly en Angela. Daan is insig kiendj. Ouch Daan geit nao de St. Alfonsussjool aan de Kepel, hae zit same mit Jesse in groep 6 biej juffrouw Els en juffrouw Marieke. Biej Daan höbbe ze toes twee katte. Es sjport duit Daan Tae-Kwon-Do biej Lesly’s Sjportstudio, hae duit ouch gaer boete sjpele en zien favoriete aete is bami. Ouch Daan kint D’n Uul nog neet zo good, maar hae hilt ouch van vastelaovend viere en daoróm sjpits hae zich eigelik op alles waat d’r mit geit make.

Mit z’n drieje gaon dees Remunjse jónges d’r ein sjoon vastelaovessezoen van make, dao bön ich gans van euvertuug. Get gans appaarts is det grootvader Frans Vonck sjefäör waert van dit Jeugprinselik gezelsjap, net wiej d’r ouch sjefäör waar van Sjtadsprins Math I in 2008. Dit Sjtadsjeugprinselik gezelsjap, Sjtadsjeugprins Jesse d’n eerste van D’n Uul, adjudante Justus Janssen en Daan Niens en sjefäör Frans Vonck gaon lachenderwies ‘t sezoen 2010 in, ze höbbe d’r allemaol óngeluifelik väöl zin in. Ich wins ederein dan ouch ein sjitterend vastelaovessezoen 2010 toe en bezónjer väöl plezeer, det alles ónger ziene liefsjpreuk : GRIEP DIEN KANS; LACH, SJPRING EN DANS

Erik Snoek, Kemissie Jeugprins D’n Uul