Vórs

Vórsvrieje gedachtes 2020/2021

Geachde Uuleleje, sjpónzore en partners,
In ’t bezunjer alle doezendje “extra” laezers
van ‘t Zjwetskammezaol 2021 in oos Uuleriek,

Tja, wie zólle veer dit jaor ’t leefs höbbe wille äöpene…? Mit ’t beneume van ein prachtige Nach wo de 78e Sjtadsprins van Remunj en Prins van D’n Uul en ein waek later de 55e Jeugprins van oos vereniging zeen oetgerope…? Mit de oetverkezing van eine sjieke Uule-sjlager tiedes eine suksesvólle hersjtart van de Leedjesaovend…? Mit ein geweldige Uule-akademie wo alle aanwezige Uule- en gás-sjtudente eine hoogsjtaonde ‘kleine pure Vastelaovend-aovend’ belaefde…? Mit ein trökblik nao alle Remunjse en Limburgse Vastelaovendvierders tiedes de geweldige 1e edisie van de “11devande11de” in oos REMUNJ…? Mit de sjtart van ein lange intense samewirking tösse De Sjeng Kraft Kompenei, D’n Uul én de gemeinte Remunj…? Mit aktiviteite van oos oettrèkkend gezelsjap en Senaat in november…? Mit de Raod van XI en alle kienjer, maedjes en dames van oos gardes die nao väöl oefene, zich weer kósde laote zeen…? Mit oos Prinsekepel mit blauw lippe van ’t oefene…? Mit de Uulejónges mit häör kattekwaod…? Mit inkele “veuroet-druime”…? Mit de 12e Lachenderwies gebrach door de Aad Prinse…? Mit de twee oetverkochte Kienjermusicals wo bienao 9×11 kienjer ein prachtige veursjtèlling bringe…? Mit eine Verkesaovend wovan de volgende daag neet ederein meer wit waat der gebeurt is…? Mit ein unieke Sjole- en Sjtasiefestasie, van de Sjtichting Sjtasiefestasie én D’n Uul veur gans Vastelaovend vierend Remunj én Limburg…?

Al dees druimgedachtes hadde eigelik wirkelikheid mótte waere. Maar de waereldse probleme diej in 2020 zeen óntsjtaon en jaomergenóg in 2021 nog door zólle gaon zote alles op ziene kop. Mit väöl pien in ’t Vastelaoveshert haet D’n Uul besjlaote geine Vastelaovend te viere mit ivvenemente, publieke aktiviteite, Sjtadsprins en Sjtadsjeugprins. Det is nao 1946 nooit meer veurgekómme. Aevel höbbe veer ouch ein tradisie euversjteigende én maatsjappelike verantjwaordelikheid nao de samelaeving. Veer zeen dan ouch greutsj op waat veer waal höbbe bereik: mit alle Uulekemissies en hélwirkende Uule sjteeds pozitief veuroet kieke vanoet ein gróndjhajing van waat waal zól kinne. Per aktiviteit of ivvenement en es geheel, toet det besjloete mósde waere genaome. Det der op 12 oktober ein unaniem besjoet waerde genaome goof krach en vertroewe én sjtraolde tegeliekertied einheid oet. Kórt gezag: D’n Uul sjleup mit ein oug aope toet 11-11-2021 zodet mit inkele bewus gekaoze “Uulepareltjes” det anger oug ouch aope geit en zelfs oehoe gerope waert en de vleugels waere oetgesjlage. Dit óm de Vastelaovend werm te haje in Remunj en in gans Limburg mit ’t jaormotto bedach door Roel Hendriks: ‘Vastelaovend, mit aafsjtandj ’t sjoonste!’

Mit dit jaormotto gaeve veer eine chapeau nao de (hoof)redaksie en mitwirkers veur deze prachtige 113e Zjwetskammezaol. Same mit de Uulewapper neet allein veur leje en sjpónzore, mer ouch veur ‘11.111’ gezinne in ‘t ganse Uuleriek mit hoes aan hoes verspreijing en soms zelfs daoboete óm juus noe ’t Vastelaovesgeveul oet te drage. Ouch maatsjappelik mit de versjpreijing door de hendjes van de scouting St. Hubertus. Veer zeen greujts op de kemissie die ein feeswaekinj in ein sjpegeltent mit op zaoterdaag de Prinseresepsie en… ’t Prinsebal aan ’t veurbereide is. Hiemit herlaeve de Bals oet de rieke Uulehistorie. Op zóndaag in sjtielvolle zitting veur dames én here, eine primäör in Remunj.

Boete Uulepareltjes zeen der ouch gedachtes euver momente wo veer mit ein traon en pien in oos Uulehert aan trökdinke. Aad Sjtadsprins 1969 Huub I van Ool mit ziene liefsjpreuk “Hi, Ha, höffe maar”, is van ós haer gegaon. Nao zien Prinssjap haaj Huub twelf jaor de veurzittershamer in deils ónröstige tieje. Hae waar kertrèkker óm D’n Uul ein aopener gezich te gaeve en haet fóndemente gelag woop de vereniging nog altied drejt. Huub waar Grootmeister, Ereveurzitter en Senator van D’n Uul. Ouch höbbe veer ein traon gelaote óm ’t sjterve van Eredame Bep Bothmer, gasvrouw van oos vermaarde Uulenés. Ed Allers, hélwirkend
in aktieve deens, veurzitter van oosTechnische Kemissie (TC), sjtórf op 69-jäörige laeftied. Ed fungeerde letterlik es kroepaolie binne en veur de ganse TC. Veer zolle Huub, Bep, Ed en anger leje die ós óntvalle zeen heel erg misse!

Nao dreuvige gedachtes, höbbe veer gelökkig nog straolende pareltjes wo D’n Uul in deze tied toch de Vastelaovend ‘viert’. De kemissie Kienjermusical bedach eine “online challenge” óm veural de kienjer die normaal mitdoon in de veursjtèllinge, toch get leuks te kinne laote doon. De ganse binnesjtad waerde door oos TC same mit de BIZ weer veurzeen van hóngerde Uulevlagge, geweldig! ‘D’n Uul itteleert’ kleijde weer twee etalages in de binnesjtad aan óm luuj kinnes te laote make mit oos rieke Uuleverleje. Ein lokasie kreeg bewus ‘t thema ‘45-‘46 de 1e Vastelaovend nao de oorlog, Sjtadsprins Rein I Pijls mit ziene sjpreuk; ‘Veer laeve nog…. waem duit os get”. Merci aan ónger angere oze Ere-archivaris Louis Wolters, Rob Vastert, Marjo Allers, Senatore en de Technische Kemissie! Klapsjtök van ’t nuujts op 2 jannewari: D’n Uul sjtart op de ‘etalaasj-lokasie’ mit ein permanente ‘Uule-fanstore’ en museale invulling. Dank aan de pandj-eigenere veur de samewirking. ’t Waert nog wiejer oetgeboewd, dees nuje aanwins veur Remunj!

Veer ware in dees Vórstelike gedachtes flót oetgedruimp es der nieks waas bedach, geregeld, georganiseerd, gefiespernöld, nemes kreatief bezig waas gewaes, neet waas vergaderd en der neet soms ins duchtig waas gesjtraeveld. Daoróm kieke veer mit ein bezunjer greujts geveul nao ’t väöle wirk van alle organiserende kemissies, oos facilitaire kemissies TC en PR, al oos hélwirkende Uule oppe achtergróndj, oos ganse oettrèkkend gezelsjap en Senaat, oos AB en DB en netuurlik de kemissie Lachenderwies van de Aad Prinse Klup. Gánk der mer aan sjtaon in deze tied, dao naeme veer oprech en mit väöl waardering eine keer sjpraekwaordelik de möts veur aaf!

Dieke merci aan Aad Sjtadsprins Vito I mit adjudante Ayrton, Joep, Ramon SAME mit Aad Sjtadsjeugprins Cas I mit adjudante Tijs en Keane. Chapeau wie zie D’n Uul in 2020 zeen veurgegaon. Zo is ’t brökske nao oos lèste Vórstelike gedachte gelag… De Sjeemprins(e)! Wie sjiek is ‘t det D’n Uul es enige Vastelaovesvereniging toch ‘ne (Sjeem)Prins(e) kint laote sjtraole! In deze Zjwetskammezaol laes geer det eindelik ’t tiedperk van de Sjeemprins is aangebraoke. Vanoet de achtergróndj in alle sjtilte en ein trökgetrókke laeve kinne zie nao 41 jaor eindelik laote zeen wo zie zo lang op höbbe geoefend. De offiesjele insjtallasie veur groot Remunj mótte veer nog planne, mer waat ós betruf waert det ein tiedperk van 1 jaor. Estebleef dan weer weg oet ‘t ‘tiedelike abnormaal’ en trök nao ‘t geveul waat alle Vastelaovesvierders wille… want geer weit ‘t; ‘Vastelaovend, mit aafsjtandj ’t sjoonste!’ En vergaet neet: Vastelaovend viert ederein op zien eige wies… mer waal SAME!


Vórs-veurzitter Dirk I Franssen

—————————————————————————————————————————————————–

 

Vórsvrieje gedachte 2019/2020

Geachde Uuleleje, Uulesjponzore en langere laezers van ’t Zjwetskammezaol 2020,

“Veer laote de kirk in ’t midde” bedach aad Prins Ton I Spätjens veur ‘t jaormotto van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul in 2020! Ein verwiezing nao ‘t 800-jaorig jubeleum Munsterkirk, dae midde in ós Uuleriek steit. De jaormedalie haet Ton same mit Marjo Peters vormgegaeve. ’t Thema waerde ouch gebroekt tiedens de “Nach van de Nuje Sjtadsprins”. Komplimente aan de ‘kemissie Nach’ en de Technnische Kemissie, die same in de Oranjerie veur ein prachtige entoeraasj verzorgde. Es hoge Kirkleiders waerde ’t Prinselik Gezelsjap nao veure gebrach op ein ludieke wies onger leijing van oze eige Erekannunik, Daeke Rob Merkx. Ontdaon van häör kleijaasj sjtinge zie sjtraolend en sjpringend oppe buhne; Dorslustige Hoogheid Sjtadsprins Vito I Campos, same mit zien drie adjudante Ayrton Campos, Joep Wolfs en Ramon Neijnens. Ein greuts Prinselik Gezelsjap veur ‘t Vastelaovendsezoen 2020!

Op 10 november is ós sezoen gesjtart mit Aad op Nuuj oppe Mert. Grote ópkoms en gooj sfeer zorgde veur sjoon ambiance. De kersverse Uulesjlager ‘Veer gaon los’ van Erwin Linssen, brach extra schwung. Ein waek later de Uule-akademie die super sjnel oetverkoch woor en ein blieverke is gewaore. Veer dingke det de tied riep is om, meer miense de kans te gaeve om ein kaart te koupe, ein kompliment veur dees kemissie!
Al in oktober haaje veer ein nuuj aktiviteit. De sjponsorkemissie organiseerde ein ‘sjponsor-netwerk-event’ in kesjteelke Hattem. Zeer suksesvol wodoor väöl sjponsore kinnes höbbe gemaak mit D’n Uul. De sjponsorkemissie hilt de benj werm mit potensjele nuuje en besjtaonde partners.
Veer kieke ouch nog aeve truuk op 2019. Ein langk sezoen mit hiej en dao get waat ouch ein bietje mis ging. Aevel es veer truuk kieke dan ware de Uulefestiviteite gesjlaag en veulde veer os ein Uulefemilie! Bezunjer waas de nuuj invölling van ’t Sjtadsprins-aaftraeje oppe dinsdaag. Boete op sjtraot wo de Vastelaovend ouch heurt. Mit ein gooje aafsjtumming mit de Bacchusklup, sjapeau det gaon veer weer zo doon. Veer wille Aad Sjtadsprins Marc II, adjudante Alexander, Jos, Berry en Regelnaef Dave same mit Aad Sjtadsjeugprins Danique I, adjudante Job, Vinn en Regelzöster Bibi grote dank zegke. Chapeau wie Marc II en Danique I letterlik SAME es pap en zoon, mit häör gezelsjap D’n Uul zeen veurgegaon. Spesjale dank aan Shoshan. Gangk der mer aansjtaon; ‘vrouw van’ Marc II en ‘Keuningin-mooder’ van Danique I. Tropewaeke in de winjter ware ‘t.

Helaas blieve sjtökke van 2019 ouch mit verdreet in ós gedachte, drie aktieve Uule zeen ós taege ’t inj van ’t jaor in 22 daag (…???, det göf rilllinge…) óntvalle. Thomas van Etten, lid van ós Algemein Besjtuur én de Raod van XI is plotseling en väöl te vreug gesjtorve. Thomas waas bekind bie de jeug es pappa van gardemaedjes Maud & Sara, es man van ós Kienjergarde-begleidster Marijn en es lid van de Jeugprins Keuze Begeleijings Kemissie.
Op 4 november kwaam ’t heftige berich det ‘oze Naad’, Rene Imkamp, plotseling en te vreug van ós haer waas gegaon. Bienao 40 jaor waas Naad in leidende funksiejs belangriek veur ós vereniging. Neet veur nieks waas hae ‘Broor van D’n Uul’ en Erelid. D’n Uul haet väöl aan Naad I, Prins in 1980, “Waat meint geer det hiej te doon is?”, te danke. Veural zien perseunlikheid, gevraogde én ongevraogde advieze gaon veer heel erg misse!
Drie daag later kwaam ’t dreuvige berich det Kim Beelen plotseling en väöl te vreug gesjtorve waas. Veur väöl luuj waas Kim neet zo bekind mer oppe achtergrondj wirkde zie hél veur D’n Uul. Es ein van de drievende krachte aan de decors en kostuums van de Kienjermusical, zo kósde alle kienjer sjtraole oppe buhne. ’T is zjwaor mer D’n Uul zal Thomas, Naad en Kim nooit vergaete!

Dit sezoen sjtaon veer veur nuuj oetdaginge. Behalve ’t versiere van de binnesjtad mit Uulevlagge, waere dit jaor ouch inkele etalages aangekleijd. “D’n Uul etaleert” leut miense kinnes make mit ós rieke Uuleverleje, dank aan onger angere ós TC, ozze Ere-archivaris en BIZ-binnesjtad. D’n Uul en de Sjtichting Sjtasiefestasie zeen same in gesjprek mit NS om de aankleijing van de sjtasie verder oet te breije. Om bie de Sjtasiefestasie te blieve; veurig jaor waas der veur ‘t eers “ein pavveljoen” baove “bar 1”. Neet om decadent te doon, mer om partners/sjponsore de kans te gaeve op ein anger wies de Sjasiefestasie te belaeve. Leegdrempelig en in Vastelaoveskleijaasj netwirke en feeste. Ein sjot in de roos; kommende Sjtasiefestasie is gans “oetverkoch”. Meugelik kommend jaor ouch op de Sjolefestatie!
De kaartverkoup löp zowieso in ’t algemein erg good. Veer boje ós leje sjpesjaal de kans om nóg eerder mit veurrang kaarte te bemachtige. Det waas ein groot sukses want de Verkesaovend waas al sjnel veur de helf oetverkoch. De 1×11 jubeleumedisie van Lachenderwies, door de Aad Prinse Klup georganiseerd is weer drie aovende oetverkoch, chapeau en wo blief det matinee…? De veurverkoup veur de prachtige Kienjermusical löp al wie eine trein. Dit alles is aanleijing om te kieke of ein verkoupportaal oppe site meugelik is. ’t Brögkske is gemaak; waer veur (mer) € 22,- per jaor lid van D’n Uul en behalve deze prachtige Zjwetskammezaol krieg geer väöl meer privileges. Zo sjtaot geer op pole position om de ivvenemente van D’n Uul te bezeuke. Veur ós jeugdige Vastelaovesvierders is in 2020 ouch van alles te doon. Spesjale aandach geit nao de Kienjergarde mit ein party vanwaege häör 6×11 jubeleum. De Uulejónges zeen gegreujd nao 15 men, det waert ein sjpektakel…! Meer euver de Kienjer- en Jeuggarde, de Uulejónges, ‘t Sjnapsnaazebal en netuurlik ozze Sjtadsjeugprins mit zien gezelsjap laes geer in de Uulewapper. Ouch waert der al naogedach euver 2021. Ós Algemein Besjtuur ongerzeuk en wirk aan ein anger opzat van de Sjtadsprinsresepsie, meugelik in kombinasie mit ein “waekinj-fees”, zo blief D’n Uul zich vernuuje. Ouch de eerste aanzitte richting ‘t 8×11 jubeleum in 2025 zeen al gezat!

’T is dudelik det D’n Uul volop greujt, bewaegt en gans vaerdig is om de Vastelaovend te viere, dieke merci aan alle kemisies en mitwirkers! Same mit de Prinselikke Gezelsjappe, ‘t ganse oettrekkend gezelsjap, alle kemissies en hélwirkende Uule gaon veer Groot Remunj en Limburg eine sjone Vastelaovend schinke. Alle Vastelaovendvierders wille veer alvas väöl Vastelaovesplezeer winse onger ós jaormotto ‘Veer laote de Kirk in ’t midde’. Aevel, vergaet ‘t neet; Vastelaovend viert ederein op zien eige wies… mer waal SAME!

Vórs Dirk I

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Waord van de Vórs
Vórsvrieje gedachtes 2018/2019

Beste Uuleleje, Uulesjponzore en laezers van dit Zjwetskammezaol,

Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul is weer wakker, nao de feesdaag is de aaftrap gegaeve veur ein lank Vastelaovessezoen! Ein prachtige Nach van de Nuuje Sjtadsprins mit ’t thema Sirkus. Nao eine helle kenónsjlaag sjteit de Nuuje Sjtadsprins dao greujts te sjtraole. Dórslöstige Hoogheid Marc II Brouns same mit adjudante Alexander Bongaerts, Jos van Rey (jr.), Berry Gossens en regelnaef Dave Mevissen; geneet der van! Dit lank Vastelaovessezoen guf ós ekstra väöl tied óm oos Vastelaovesgeveul te kinne deile mit alle Vastelaovesvierders in Remunj en gans Limburg. Mit es jaormotto ‘deil dien Vastelaovesgeveul!’, bedach door de moder van aad Sjtadsjeugprins Sjors I Smeets, Esther Verhagen, wo ein sjoon jaormedalie bie óntworpe is door Marjo Peeters. Alles van deze tied zit in ’t motto en de medalie. Van social media via ein duumpke of hertje van eine like oppe medalie, toet ’t waord ‘deile’. Deile duis se SAME, veer make der same eine geweldige Vastelaovend van!

Wo veer ouch greuts op moge zeen is de äöpening van oos nuuj Vastelaovessezoen. Aad op Nuuj ofwaal de 10e van de 11e waas mit eine grote opkóms en eine goje vastelaovessfeer ein geweldig sukses. De Uulesjlager van Patrick Roger mit ‘Miss Vastelaovend’ sjpetterde. ’t Leedje sjteit in de finale van ’t Midde Limburgs Leedjes Festival en haet ouch de halve finale van ’t LVK gehaold op 12 jannewarie. Waem wit waat der nog meer in zit…
Miss Vastelaovend is veur ós ouch eine link nao Ingrid Breugelmans. Ein Uulemaedje det es ’t Vastelaovesgezich van 2019 van L1, eigelik dus oos Miss Vastelaovend is, in kombinasie mit de titel van de Uulesjlager. Danke L1….!

Es Vórs kieke veer ouch nog aeve truuk op ’t aafgeloupe Vastelaovessezoen. Ein kort sezoen wo de ganse Uulefemilie aan bod kwoom op alle Uulefestiviteite. Aad Sjtadsprins Rogér II mit adjudante Marvin, Joost en Ruud en Aad Sjtadsjeugprins Enzo I mit adjudante Sjors en Stijn, ’t waas prachtig óm uch in ’t middelpuntj van D’n Uul te zeen sjtraole. Haaj die sjoon momente es herinnering veur altied bie uch, zowie veer altied sjoon herinneringe aan uch zólle höbbe!
Helaas zal 2018 ouch oppe meis sjlechte meneer veur altied in oos gedachte blieve. Gelökkig kump ‘t neet döks veur det ein aktief lid in funksie midde oet D’n Uul van ós haer geit. Mer 2018 waas verdorie (ekskuus veur ‘t waordgebroek) waal zo’n jaor. Op 4 augustus 2018 kwoom Ronald Klaver óm ’t laeve bie ein fataal auto-óngelök. Ronald waar op 7 jannewarie 2018 noch toet Grootmeister van D’n Uul beneump vanwaege al zien verdeenste veur ‘t Algemein Besjtuur, oze Raod van XI en es kertrèkker binne de Jeug en bie de Jeugprinskeuze- en Begleijingskemissie. Ronald, D’n Uul mót helaas verder zónger dich mer der zal altied örges ein sjoon Uulesjter aan de hemel sjtaon te sjtraole. En in det sjtraolend leeg drage veer de herinneringe aan dich altied bie ós…! Van hiejoet nog ins de waalgemeinde courage aan Carla, Max en de femilie. D’n Uul zal der altied veur uch zeen!

Dit Vastelaovessezoen waert biezunjer mit de Sjtasiefestasie, in 2019 2 x 11 jaor en mit ein sjpesjaal invölling in ’t pergram vanwaege det jubileum. ‘t Is oos eige en grótste Uulefees waat veur ein sjpektakel in Vastelaovend vierend Limburg zorg op dae zaoterdaag en mit netuurlik op vriedaag de
Sjolefestasie. Wiewaal oos Sjtadsprinse der nog neet aan wille dinke geit ’t aaftraeje op Vastelaovesdinsdaag ouch biezunjer waere. Ein nuuj invölling op dae lèste Vastelaovesdaag, oppe Roerkade/Roersingel naeve en nao ’t Bacchusdrieve. Op ’t allerlèste moment van de Vastelaovend, ’t Vastelaovesgeveul deile boete op sjtraot. Ouch is ’t geweldig det de ganse binnesjtad veurzeen waert van Uulevlagge. Oos ganse riek waert vanaaf 2019, de kómmende jaore in samewirking mit de BIZ en mit hulp van de TC volgehange mit de nuje Uulevlagge in kiosk-formaat. Waat good is óm te zeen, is det der ouch al waert naogedach euver nuuj ivvenemente in 2020.

Nog neet alles kan gezag/gesjreve waere, mer de kans is groot det der ein anger opzat van de Prinseresepsie kump en in samewirking mit ‘ein anger organizasie’ ein ‘waekinj-fees’ kump. In de loup van 2019 heurt geer dao meer euver. Zo blieve veer bie D’n Uul vernujend bezig want de waereld dreijt mer door wo-in veer ’t Vastelaovesgeveul blieve deile. In det perspektief is ’t ouch sjoon óm te zeen det de Aad Prinse Klup ein nuuj konsep bedach haet mit eine Swarée op 23 fibberwarie in Kesjteelke Hattem. Chapeau!! En wie sjoon det binne oos Jeug, behalve de Kienjer- en Jeuggarde, vanaaf dit jaor ouch jónges aktief gaon waere. De ‘Uulejónges’ gaon zie heite in de laeftied van zes toet óngeveer twelf jaor.
Ein sjoon begin van ein prachtig nuuj ‘Uule’- ongerdeil van ‘t oettrèkkend (jeug-)gezelsjap en geer gaot häör zeker taegekómme! D’n Uul is vaerdig óm ’t Vastelaovesgeveul te gaon deile.

Eine dieke merci nao alle kemissies en mitwirkers die es vriewillegers de henj oet de moewe sjtaeke. Veer zeen der van euvertuug det ós Prinselike gezelsjappe D’n Uul op ein Uulwaerdige wies zólle veurgaon. Same mit ’t ganse oettrèkkend gezelsjap, alle kemissies en helwirkende Uule gaon veer in Remunj en Limburg weer eine sjone Vastelaovend make. Alle Vastelaovesvierders wille veer dan ouch alvas väöl Vastelaovesplezeer winse ónger oos jaormotto ‘deil dien Vastelaovesgeveul!’. Aevel,

Vastelaovend viert ederein op zien eige wies… mer waal SAME!


Vórs Dirk I

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Waord van de Vórs
Vórsvrieje gedachtes 2017/2018

Bèste Uuleleje, Uulesjponsore en laezers vandit Zjwetskammezaol, D’n Uul is “Vaerdig veur Vastelaovend”. Es geer dit namelik laest, dan zeen oos 2 Sjtadprinselike gezelsjappe inmiddels oetgerope en bekind, sjpringe zie mit Prinsekruuts, möts, vaere en scepter in ’t róndj en gaon zie D’n Uul veur. Mer veurdet veer same ’t geveul van Vastelaovend gaon belaeve wil ich es Vórs ouch nog aeve trök kieke op ’t aafgeloupe Vastelaovessezoen en det trök kieke doon ich mit väöl plezeer.

De beste herinneringe höb ich es ich trök dink aan de momente det oos sjitterende Prinselike gezelsjappe der mit ‘t ganse oettrèkkend gezelsjap en veer es Uulefemilie der dus same op oet trókke.
Aad Sjtadsprins Marnix I en Aad Sjtadsjeugprins Niek I, ’t veulde es ein eer óm same mit uch en eur adjudante (en matterjaalmeister) D’n Uul te moge veurgaon. Aevel geer waas es Sjtadprinselike gezelsjappe in 2017 ‘t sjtraolende middelpuntj. De daag det veer mit 3 bösse, jao want de Prinselikke Stadts-Garde ging ouch mit, nao Baek ginge typeerde veur mich ’t meiste ‘t sezoen 2017. Allemaol SAME; mit de Kienjergarde, Jeuggarde, Damesgarde, Prinsekapel, Raod van XI, Senaat, Dageliks Besjtuur en dus mit de Prinselikke Stadts-Garde es gaste. De ganse Mondial in Baek sjting mit aope móndj te kieke en te loestere nao ós. Te kieke nao de danse van oos gardes, te loestere nao oos PK, en dus baovenal te kieke nao oos sjtraolende Prinselike gezelsjappe. Det is Vastelaovend en ouch veur 2018 is D’n Uul “Vaerdig veur Vastelaovend”!

Helaas waas 2017 neet allein mer positief. Net wie in 2016 zeen der in 2017 väöl te väöl “echte Uule” euverleje en oos óntvalle. Aevel wie veer die meuilike momente höbbe gedeild en belaef teikent ouch oos prachtige vereniging. Neet allein in veursjpood mer ouch in taegesjpood same elkaar sjteun gaeve, same ’t verdreet verwirke en de familie óngersjteune. Óm dan dae taegesjpood toch mit twee positieve Vastelaovesgedachtes aaf te sjloete wil ich nog aeve sjtilsjtaon bie Vastelaovesdinsdaag. 2017 zal veur altied herinnerd blieve es sjtart van ein nuuj tradisiej, dao zeen veer good in bie D’n Uul. Veer ere en gedinke oos euverleje Erelid en Aad Prins Huub II Hammer veur alles waat hae veur D’n Uul haet gedaon, mer veural waat hae decennia lang veur oos Jeugprinse haet gedaon.
Daoróm waert vanaaf Vastelaovend 2017 bie ’t aaftraeje van de Sjtadsjeugprins, daezelfde Jeugprins gedecoreerd mit de Kommandäör in de Orde van Huub Hammer. Ein prachtige óngersjeijing es ‘kopie’ van de Vórs Lowie dae oze Sjtadsprins bie zien aaftraeje krieg, mer dan in zilver. Ein herinnering aan eine prachtige miens! Vastelaovesdinsdaag waas de eerste keer det dit plaatsvónj en ’t waas veur mich ein grote eer óm es Vórs same mit Marij Hammer veur de eerste keer dees óngersjeijing oet te reike. Ouch eine angere zeer belangrieke en invloedrieke Uul ere veer. Erelid, Aad Prins en Senator Jos III Stoks waert vanwaege zien väöle inzat veur D’n Uul en in ’t biezunjer ’t mitsjrieve van de Zjwetskammezaol en later ’t digitalisere van al die Zjwetskammezaole herdach.
Det is gebeurd door alle Zjwetskammezaole, die ouch door hem zeen gedigitaliseerd, in sjtappe van 11 sjtöks op oze Uulesait digitaal toegankelik te make. Zo blief oos historie laeve, ouch in de moderne tied! Ouch det is Vastelaovend en D’n Uul is “Vaerdig veur Vastelaovend”!

D’n Uul is Vaerdig veur Vastelaovend! Sjtadsprins Rogér II en Sjtadsjeugprins Enzo I zeen same mit häör adjudante in eder geval erg good veurbereid op häör taak. Allebei de keuze- en begeleijingskemissies op veurhandj alvas dank daoveur! Ouch alle kemissies en mitwirkers binne D’n Uul zeen veer väöl dank versjöldigd. Grote dank veur al die helwirkende Uule, want geer zorg der veur det oos PrinselikeGezelsjappe ein sjitterende ervaring gaon mitmake die zie nooit meer zólle vergaete!
Helwirkende Uule zitte veer netuurlik ouch in ’t zunke. Aafgeloupe sezoen haaj ich de eer óm names D’n Uul Brenda Meijs te bevordere toet Eredame en op de Algemeine Lejevergadering Harry Allers toet Erelid te beneume. Terechte waarderinge veur echte Uule. Det hilt neet op want aafgeloupe zondaag tiedes de Interne Prizzentasie moch ich, zónger anger helwirkende Uule tekort te doon, mer leefs 2 dames (Margje Spätjens en Carla Klaver) toet Eredame en 3 here (Koen Janssens, Marcel Favre en Ronald Klaver) toet Grootmeister bevordere. Zo is D’n Uul “Vaerdig veur Vastelaovend”!

Ich bön dervan euvertuug det de Prinselike gezelsjappe van Sjtadsprins Rogér II en Sjtadsjeugprins Enzo I same mit häör adjudante, D’n Uul op ein Uulwaerdige wies zólle veurgaon. Same mit ’t ganse oettrèkkend gezelsjap, alle kemissies en helwirkende Uule gaon veer Remunj en Limburg weer eine sjone Vastelaovend bringe. Alle Vastelaovesvierders wil ich dan ouch op dees plaats, alvas väöl Vastelaovesplezeer winse ónger oos jaormotto “Vaerdig veur Vastelaovend”. Aevel, ederein op zien eige wies… mer waal SAME!


Vórs Dirk I

—————————————————————————————————————————————————–

 

Waord van de Vórs
Vórsvrieje gedachtes 2016/2017

Bèste Uuleleje, Uulesjponzore en laezers van dit Zjwetskammezaol.

Es ich dit sjrief, is ‘t kort nao ein héél zjwaor Uuleweekend. Sjterker, truuk kiekend op gans 2016 dingk ich det ‘t veur D’n Uul behalve eine sjitterende Vastelaovend, eigelik ein jaor mit eine gitzjwarte randj waas. Gitzjwart vanwaege de rasechte Uule die ós dit jaor óntvalle zeen, det waas neet nieks veur de Uulefemilie.Vastelaovend viers se mit ein lach en ein traon. Det beteikent neet alein sjpass en plezeer, mer ouch verdreet en treurnis same deile. En juus in det same deile sjuult de krach van ós sjitterende vereniging. Ouch op meuilike momente veur elkaar klaor sjtaon, elkaar sjteun gaeve en same ’t verdreet verwirke. Helaas waas det dit jaor te dök neudig. Mer ouch ’t same verwirke van al det verdreet teikent de krach van ós Uulefemilie.

Truuk kieke op Vastelaovend 2016 doon ich mit väöl plezeer en neet allein ómdet ich mien eerste sezoen es Vórs mit höb moge make. Nae, veural óm te zeen wie ós sjitterende Prinselike gezelsjappe der same mit ‘t ganse oettrèkkend gezelsjap en de ganse Uulefemilie ein sjitterend Vastelaovenssezoen van höbbe gemaak!
Aad Sjtadsprins Stefan I Cox en Aad Sjtadsjeugprins Sjors I Smeets, ’t veulde es ein eer óm same mit uch D’n Uul te moge veurgaon. Biej eige ivvenemente mer ouch op “boetelandse reize”. Dan waas geer es Sjtadsprins en Sjtadsjeugprins same mit uch adjudante (en adjudant-koetsier…) ‘t sjtraolende middelpuntj. Geer höb in dit korte sezoen uch enthousiasme in Remunj en gans Limburg zichbaar euver gebrach, chapeau!

‘t Waas aevel veur ós Prinselike gezelsjappe gaar neet meugelik óm zo te kinne sjtraole zónger alle kemissies en mitwirkers binne D’n Uul. Veur al die helwirkende Uule grote dank, want geer höb der veur gezorg det ós Prinselike Gezelsjappe ein Vastelaovenssezoen höbbe mitgemaak waat zie nooit meer zólle vergaete!
‘t Jaor 2016 waas bezunjer ómdet der van die väöle helwirkende Uule terech ein deil in ‘t zönke zeen gezat en óngersjeije zeen. Zónger emes te kort te doon, waas ’t sjoon óm te zeen wie ein greutse Eredame en twee sjtólse Grootmeisters in ’t middelpunt sjtinge te sjtraole. Spesjaal waas ‘t óm op de Algemein Leje Vergadering in juni eine zeer bezunjere Uul, dae dit döbbel en dwars verdeent, toet Erelid te moge beneume.

Haopelik beejt 2017 ós Uulefemilie neet allein minder treurnis, mer veural väöl sjpass en plezeer en ein heel sjoon Vastelaovenssezoen. Sjtadsprins Marnix I Adams is same mit zien adjudante (en rmatterjaalmeister…) in eder geval erg good veurbereid op zien taak. Det zal zeker ouch zo gelje veur de Sjtadsjeugprins en zien adjudante. Allebei de keuze- en begeleidingskemissies op veurhandj alvas dank daoveur! Ich bön dervan euvertuug det de Prinselike Gezelsjappe D’n Uul op ein Uulwaerdige wies zólle veurgaon. Same mit ’t ganse oettrèkkend gezelsjap, alle kemissies en helwirkende Uule gaon veer Remunj en Limburg weer eine sjone Vastelaovend bringe.
Alle Vastelaovesvierders wil ich alvas väöl Vastelaovesplezeer winse ónger ós Uulemotto ’t Uulemaske pas ederein. Aevel ederein op zien eige wies… mer waal SAME!

Vórs Dirk I

—————————————————————————————————————————————————–

Vórsvrieje gedachtes 2015/2016

Es ich dit sjrief, is ’t de middaag veur Sinterklaosaovend. Ouch is ‘t twee waeke nao mien insjtallasiej toet 7e Vórs van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul en wil ich uch vaöl dank zegke veur dae sjitterende aovend, wó ich vaöl van uch de handj höb moge sjödde. Dae aovend waas Uulwaerdig, Uulegezellig en veural SAME!!

Tiedes ‘t sjrieve dink ich al veuroet en det ’t nog mer aeve is toet 2016. Det beteikent det sjnel de “2e helf” van sezoen 2015-2016 van sjtart geit mit ’t belangriekste waekinj van ós sjitterende vereniging.
Vanwaege ’t korte sezoen ein waekinj mit zowaal De Nach van de nuuje Sjtadsprins en de Middaag van de nuuje Sjtadsjeugprins. Ich kiek dao es Vórs al mit heel vaöl plezeer nao veuroet!
Es geer dit laest dan weit geer inmiddels waem de 2 Prinselike gezelsjappe zeen die ós mit ’t viere van de Vastelaovend in ‘t Uuleriek en wied dao boete, veurgaon.
De wirkgroepe van “de Nach” en “de Middaag” gaon evaluere en de wirkgroepe van Uule-ivvenemente die de kómmende 4, 5 waeke plaatsvinje zitte de kómmende tied de sjpraekwaordelike puntjes oppe i.
Ich wins alle wirkende Uule oppe veur- en achtergróndj daobiej heel vaöl sukses en bön der van euvertuug det geer der get sjoons van gaot make zódet veer allemaol same de Vastelaovend kinne viere en oetdrage.
In dit korte sezoen sjteit ós Oettrekkend Gezelsjap ein bómvol Wanjelprogramma te wachte.
Same mit ós Prinselike gezelsjappe gaon de Kienjergarde, Jeuggarde, Damesgarde, Prinsekapel, Raod van XI en soms óngersjteund mit wiesheid vanoet de Senaat op paad óm D’n Uul in Remunj en Limburg de Vastelaovend te bringe.

Ich bön der in eder geval heel greuts op det dit ‘t eerste Vastelaovessezoen is wó in ich es Vórs, D’n Uul es vereniging moog veurgaon en det ich daoróm dees wäörd moog sjrieve.
Oeteraard gaon de Sjtadprins en Sjtadsjeugprins biej ’t oetdrage van de Vastelaovend veurop, want Vastelaovend, DAO dreijt ’t óm! Ederein op zien eige wies… mer waal SAME!!

Väöl Vastelaovesplezeer gewins,

Vórs Dirk I

—————————————————————————————————————————————————–

Dirk Franssen nuuje Vors van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul Remunj!

Oppe vergadering van ’t Algemein Besjtuur van D’n Uul op 22 juni 2015, waas ein van de agendapunte “Verkeezing Vors van D’n Uul”.
Nao ’t aaftraeje van Vors Sybaer I in november 2012 en 3 “Vorsvrieje seizoene”, waas d’r eine kandidaat voor de funksie van Vors van D’n Uul in de persoon van Dirk Franssen.
Hae maakte nao de Vastelaovend van 2015 biej ’t Algemein Besjtuur bekind gaer kandidaat te wille zeen en dao mit sjtarte de prosedure zowiej die volges ’t Hoeshaajelik Riggelement van D’n Uul gevolg deent te waere.
Konform ‘t Hoeshaajelik Riggelement van D’n Uul waert in de eerste vergadering van ’t Algemein Besjtuur nao de Algemeine Leejevergadering de verkeezing van Vors geangendeerd mits en veur zowiet det d’r eine kandidaat is. Dit waas noe ’t geval omdet Dirk Franssen zien kandidatuur in ’t veurjaor van dit jaor bekind haet gemaak.

Dirk is geine onbekinde binne D’n Uul. Naodet in 2006 ’t SJAB ( ’t Samewirkend Jeug Algemein Besjtuur) is opgerich, waas Dirk de eerste veurzitter van dit “Jeugbesjtuur”.
In 2007 trooj Dirk toe toet de Raod van XI en waerde Dirk op de Algemeine Jaorvergadering gekaoze toet ’t Algemein Besjtuur van de vereiniging.
In 2008 waerde Dirk verkaoze in ’t Dageliks Besjtuur en sinds 2010 vervuld hae de funksie van Sirremoniemeister.
D’n Uul is biejzunjer greuts detter nao ’t aaftraeje van Vors Sybaer I en de dao nao 3 “Vorsvrieje seizoene” , eine nuuje Vors van de vereiniging is gekaoze in de persoon van Dirk Franssen.

Op zaoterdaag 21 november 2015  waerde ónger ein plechtige, besjlaote sirremonie in Kesteeltje Hattem Dirk Franssen toet nuuje Vórs van D’n Uul geinsjtalleerd. Nao aafloup kos ein eder Vórs Dirk I fillesietere op zien resepsie.
Gesjterk door de Vórstemöts, de vaere van de Vórs, Vórstekitting en Vórstescepter.
Vórs Dirk I sjteit, mit zien 34 jaor, te book es de jóngste Vórs van D’n Uul.