Prins Raf I

2009
DRIE DAAG MAF MIT DE BENDE VAN RAF

DRIE DAAG MAF MIT DE BENDE VAN RAF
Det is de liefsjpreuk van oze Sjtadsjeugprins Raf I Zwanenberg, dae dit sezoen de Remunjse jeug en D’n Uul moog veurgaon es Raf d’n eerste.
Remunj mót mit diej drie daag eine grote, leuke en sjone vastelaovesbende waere en Raf zal hiej perseunlik veur gaon zorge. Raf Zwanenberg is eine echte Remunjse jóng, hae waerde gebaore op 29 meij 1996 in de Bröksjtraot.

 

Hae is de zoon van Maurice & Yvonne Zwanenberg en Raf haet ouch nog ein zöster, Jules(14). ’t Prinselik gezin woont noe prinsherelik in de Munstersjtraot, same mit de hóndj Sjakie. Zien elders zeen echte vastelaovesgekke, Maurice is Sjtadsprins van D’n Uul gewaes in 1989 (det is al bienao 2×11 jaor geleje) en same ware Maurice en Yvonne biej zaate hermenie Black Pantalonia Square Band.
Raf waerde es klein jungske al döks mitgenaome, dus vastelaovend is ‘m mit de paplaepel ingegaeve.
Hae haet ouch al inkele jaore mitgedaon aan de kienjermiddaag van D’n Uul.
Jaomer genóg mót ouch eine Jeugprins nao sjool, Raf zit in groep 8 van de Balans biej meister Ton Beek.
Raf is eine uters sjportieve jóng, want hae duit hokkieje biej Concordia in de C3, sjwumme (Raf is eine echte waterrat), vèsse, skeltere en fietskrosse. Raf haet dus ein gooj kóndisiej en det mós-se es Jeugprins van D’n Uul ouch waal höbbe mit zón drök pergram.
Wiejer krieg hae al 2 jaor drumles biej meister Hans, dus muuziekaal is d’r ouch, hae hilt veral van de meziek op radio 3. Anger hobbies zeen kómpjoetere en sjpele op de x-box 360. Raf kiek gaer nao Nickelodeon op tillevisie en zien favoriete aete is de saté biej Rinus (Vice Versa). Raf haet altied al gaer Jeugprins van D’n Uul wille waere, noe is ’t dan ouch zover en Remunj zal ’t wete. Ederein krieg ein hoesorde en waert daomit lid van Raf I zien vastelaovesbende.

Raf d’n eerste haet d’r ech zin in en hae sjpits zich eigelik op alles waat d’r mot gaon doon of mit geit make, ’t bezeuke van resepsies en ivvenemente, waal sjpits hae zich ’t meiste op d’n optoch door Remunj. Raf I haet twee gooj vrunj vanhem es adjudante oetgezóch, te wete Bart Heerema en Jeroen in ’t Zand, diej ich noe aan uch gaon veursjtèlle.
De eerste adjudant hit dus Bart Heerema, Bart waerde gebaore op 2 meert 1996 in Remunj. Zien elders heite Willie & Karin Heerema en Bart haet nog ein zösterke, Eefje(8).
Willie is netuurelik geine ónbekinde biej D’n Uul, hae is dit jaor 2×11 + 3 jaor lid van oze ónvolpreze T.C. en hae haet
ouch jaore aan de kienjermiddaag mitgewirk. Karin is jaomer genóg neet meer ónger ós, maar Karin haet jaorelank gedans biej de Damesgarde van D’n Uul en zösterke Eefje danst noe biej de kienjergarde van D’n Uul.
Trök nao adjudant Bart, hae zit in groep 8 van Aan de Roer op sjool biej juffrouw Liesbeth en juffrouw Mo. Ouch Bart duit, net wiej Jeugprins Raf I, hokkieje biej Concordia in de C3, daoróm haet Raf Bart gevraog of hae zien adjudant wól waere. Bart waas d’r gans sjtil van det Raf ‘m vroog! Bart haet väöl hobbies ; fietse, wanjele, boete sjpele, väöl dinger verzamele en fiespernulle. Wiejer loestert Bart gaer nao “Metallica” en kiek d’r nao “Dirty Jobs” op tillevisie, hae lös spaghetti en Merie-keukskes.
Hae haet d’r ech zin in óm adjudant te moge zeen biej Raf I en hae sjpits zich dan eigelik ouch op alles.
De tweede adjudant hit Jeroen in ’t Zand en waerde gebaore op 3 meij 1997 in Remunj. Zien elders heite Leon & Connie in ’t Zand en Jeroen haet nog ein zöster, Maud(15).
Leon is ouch Sjtadsprins van D’n Uul gewaes in 1993 en hae regelt al jaore ’t verkesbal en de Nach van de nuuje Prins
en same mit Connie viert d’r gaer vastelaovend.

Jeroen zien zöster Maud haet vreuger biej de kienjergarde gedanst en sjpeelt ouch al inkele jaore mit in de kienjermiddaag. Biej Jeroen toes is ’t eine echte beesteboel, want zie höbbe eine hóndj, kat, knien en veer hoonder. Jeroen zit in groep 8 van Aan de Roer op sjool biej juffrouw Judith en juffrouw Petra, zien echte hobbies zeen fietse, breakdance en ouch Jeroen krieg al 2 jaor drumles biej meister Hans, wiejer sjpeelt d’r in de band “Reshock” en geit d’r gaer mit opa mit óm piejano en órgel te sjtumme.
Jeroen loestert nao “Robbie Williams” en nao hip-hop en op tillevisie kiek d’r nao “Top Gear”, hae lös lasagne en petatfriet. Jeroen sjpits zich ’t meiste op ’t oetrope en op d’n optoch, hae kiek d’r waal taege op óm de tas mit hoesordes mit te sjleipe. Jeroen en Raf höbbe vreuger al aafgesjpraoke det es Raf Jeugprins zól waere det Jeroen dan adjudant waerde en angersóm, noe is det dus ’t geval.
Mit z’n drieje gaon dees echte Remunjse jónges van echte Uule-femielies ’t gans make, dao bön ich van euvertuug.
Ze höbbe d’r allemaol heel väöl zin in, ich geluif det mit Sjtadsjeugprins Raf I en adjudante Bart en Jeroen ’t ech ein “fees toet in de …” geit waere. Ich wins Sjtadsjeugprins Raf d’n eerste en adjudante Bart en Jeroen bezónjer väöl plezeer en ein sjitterend vastelaovessezoen toe.
Det alles ónger ziene liefsjpreuk :

 

DRIE DAAG MAF MIT DE BENDE VAN RAF !

Erik Snoek,
Kemissie Jeug D’n Uul