Prins Joep 1

2024
‘Neet toete, blaoze!’

Drie breurs in ’t Prinselik gezelsjap

Joep I Seuren,

Prins van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul

‘Neet toete, blaoze!’

 

Nog noojt vertoond, zón femieliegezelsjap det veurgeit in ‘t vastelaovessjpeel bie D’n Uul. Wie Joep jaore geleje vanaaf de Nuje Boelvaar door de binnesjtad leep en ‘n kefee binnesjtapde heurde d’r ziene naam door Remunj galme es ‘de Nuje’. Dan dach hae; “det zól ins get zeen…”! Dao op de Sjtasiefestasie mit 20.000 vastelaovesgekke veur mich. ’t Oetrope van Joep I in de Appelesienerie. Wauw… Joep I, Prins van ‘Remunj’. En noe haet Joep, same mit zien breurs René en Pieke en vrundj Ruben Kuijper de eer óm van 2024 ’n ónvergaetelik Vastelaovesfees te make.


Joep, Pieke en René

Roots ligke ‘aan de Kepel’

Gebaore is Joep in Lin bie de Kwekkerte, mer zien moder Noortje Heijnen is van de Kepel in ’t Zandj. Kefee ‘t Oude Klooster vlakbie de kirk waar ‘n begrip in Remunj. Dao waerde de pólletiek van Remunj oetgesjtippeld en sjödde de grootvader van Joep, Jan Heijnen, de glazer vol. ‘n Klein sjtökske wiejer aan de Kepellerlaan greujde ziene pap Sjaak Seuren op. Wie det in dae tied geweun waar, vertrokke zie same nao Lin wo ónger ’t gekwaak van de Kwekkerte Joep, René en Pieke gebaore waerde. Mer Remunj zoot deep in ’t hert en zo ginge ze nao 11 jaor trök óm zich weer echte Remunjenere te veule.

 

Joep I is van de sjtad

Joep I woont op de Walbreukergraaf, gelaege tösse de Hambaek en de Roer. Det is mekkelik toeskómme vanoet de binnesjtad. Es se neet te väöl wachels nao ‘ne aovend mit de scepter zjwejje en de glazer höffe is det nog gein 11 menute loupe. Joep is Lean portfoliomanazjer bie Boels. Det beteikent det hae strategisch en taktisch op ICT gebied alles inein fiespernult, ‘ne ganse móndj vol mer oeteindelik kinne veer dan al die apparate hure óm oos hoes te verboewe! Bienao waar hae leraar aderikskunde gewaore. Det kin nog van pas kómme es zie de aafgelaege plekskes in Groot Remunj gaon bezeuke wanneer hae op resepsie geit bie de veurgengers van anger vastelaovesbeeste in Remunj.


Zegk noe toch, kins se neet zeen, ich liek op mien vader.

Joep is óngertösse de 40 gepasseerd, ’t laeve geit -opnuuj- beginne: mit ’t Prinssjap is det ‘n waorheid wie ‘n koe. Same mit Joni Hendrix haet hae twee poete: Saartje van drie jaor en Berend van ein jaor. Joni is keigood in sjildere. In Amsterdam haet ’t mitgewirk aan de resterasie van ’t Rieksmezeijem. Dao pienselde het de plefóng wie dokter Kuupers ’t oojt bedach had. Noe zorg ’t det ’r genóg sjilders opgeleid waere es dirrektäör bie ‘Schildersvakopleiding’. Toet veurig jaor waar Joep lid van ‘De Rónj Taofel’. ‘ne Groep van zón 15-20 kaerels die róndj ‘n taofel zitte en dan klassjenere euver allemaol meujelike zake óm vervolges ’t ein en anger te organisere in Remunj. Netuurlik geit det ónger ’t genot van ‘n good glaas beer. Mit diene 40ste verjaordaag waers se bedank veur de meujte en mós se op ‘n sjieke wies bie dees klub aafzjwejje. Joep zit noe bie de 41-ers, die eigelik ’t zelfde doon mer dan angers.

 

‘De Vraog’ waert gesjtèld

De tillefoon trilt in de tes van Joep. Gijs van de Brand aan de lien, of d’r aeve langs kin kómme vanaovend. “Jao, wiezo, is d’r get aan de handj?” “Nae… Jao… Ich kóm waal langs en dan heurs se ‘t vanaovend waal”. Joep zit de ganse daag in de sjtress: ich gaon neet boekse bie ’t boeksgala, Gijs zit namelik in de organiesasie van ’t Remunjse Boeksgala. Taege zien maedje Joni zaet Joep: “Gijs haet gebèld. Ze gaon mich vraoge”. “Woveur?” vreug Joni…, “Nae, nae doe geis neet boekse…!”. “Nae Joni, ich dink det veer ‘ne sjone vastelaovend gaon belaeve”. Es Gijs dan saoves de vraog sjtèlt vèlt alles op zien plek mer waert sjlaope toch lastig. Twee apeköp toes, begin d’r mer aan. Mer ’t is noe of noojt! De volgende daag is alles in kanne en kroeke. Joep geit ‘Joep I’ waere veur noe en zien ganse laeve. Al flot bèlt de toekómstige dórslöstige hoogheid aan bie broor René. “Ich waer prins… en dan waers doe miene adjudant”. Ouch hie twee kiendjes. René wèt neet waat hae heurt en sjtump drek in. Door nao zien jóngste broor Pieke, zelfde lake ‘n pak mit twee jóng men. Pieke wilt ouch gaer zien broor de vot naodrage en genete van ‘ne bezónjere vastelaovend. Det is dan geregeld: drie breurs, dao kump nemes tösse… toch? Mesjiens waal want de derde adjudant is ziene bèste vrundj Ruben Kuijper en ouch dao toes ‘n gezin mit veer jóng kienjer. Veurdet hae get kós zègke zag zien maedje Nina medein: “Det mós se doon, die kans kriegs se noojt meer”. Ze kinne mit al die uulskukes bie de resepsie in de sjpegeltent waal ‘n kienjercrèche inrichte. Waat zal ’t dao tekeer gaon…! ’t Gezelsjap sjteit noe op de wage en daomit begint ’t veurbereijend werk…

 

De Sjteek

Op nao Korstenbroich in Pruuses óm de steek te besjtèlle. “Gutentag, wer sind sie und was bringt euch in meinem Laden?” sjprik de ‘Geschäftsführer’ taege Joep en Vórs Dirk. “Veer kómme de sjteek besjtèlle veur de Prins van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul oet Remunj”. “Hoffentlich für nächstes Jahr, dieses Jahr geht nicht mehr, keine Zeit”. “Mit ‘corona’ sind de meiste ‘neijsters’ der tössenoet ‘geneijd’ ” zag de bèste man. Paniek in de tent, naodinke en knuip doorhakke. Waat bleek, elf nuuj sjteke ware al eerder besjtèld veur de raod van ‘Èllef’. “Es veer noe ins eine daovan minder laote make, dan waert det de Prinsesjteek”. “Das geht doch nicht, ’n Prinsesjteek, das ist ‘ein pens’ mehr werk, maar gut wir schaffen das”. En daoróm kint ’t zo mer zeen det es de ganse Raod van Èllef oettrèk d’r eine gein sjteek op haet…! (mesjiens moog dae dan heel aeve de Prinsesjteek op, sjtiekem heel mesjiens…!) De Prinselike sjteek zuut ’r sjiek oet mit de Uule en Remunjse blouwe en witte kleure en daobie de óngertösse gangbare, fien opgebrachte driekleur van vastelaoves rood, gael en greun: ‘ne sjteek veur ’t laeve dae aangebaoje waert door de Aad Prinse Klup.

Opgreuje mit meziek make

Moder Noortje besjpeelde de dwarsfluit en vader Sjaak zóng zich de lónge oet ’t lief bie ’t mannekoor en later bie Les Amis du Bon Coeur. Mit zón elders waers se vanzelf bie de harmenie geduujd. Alle drie de boys begóste dan ouch eers de note te lere op de blokfluit óm daonao euver te sjtappe op klarinet, want de harmenie in Lin had klarinette tekórt. Wie zie verhoesde nao Remunj moogde ze dan eindelik sax gaon sjpele, René alt en Joep tenor, Pieke ging aan de sjuuf riete, det pasde mer nét mit die kórte ermkes. Dao in Remunj waerde ze medein aangemeld bie ’t Ketoene Dörp. En dao waerde ze zelfs waereldkampioen op ’t WMC in Kirchroa. Det kós pas gebeure nao väöl rippetere en naodet de kepelmeister oetdrökkelik gezag hat: ”En noe neet drek aan de bar gaon hange en beer gaon drinke, netjes blieve, de jas good rech trèkke en volg de maot”. Laes mer ins wie de gebreurs Seuren häör sjteinke biedroge in ’t sjtök van Tante Bet wiejer door in deze Zjwetskammezaol. Euveriges besjpeelde adjudant Ruben de hobo. Dus veer kinne waal sjpraeke van ‘n Prinselik meziekkwartet. Mót waal gezag zeen det se al ruum twintjig jaor de instermente opgebórge höbbe. Mer ‘n ‘Prinselik-joekskepel-gezelsjap’ mót toch ‘n oetdaging zeen…

Op de bühne bie de Sjinderhannes

Vader Sjaak deej mit aan de legendarische Bóntje Aovende van D’n Uul en sjtóng op de bühne mit de ‘Sjinderhannes’ es Janosh (van hem waerde de kop aafgehak). Noortje klóm dan geweun op de bühne óm ouch mit te doon. Det zorgde d’r weer veur det Joep dao es Gendarm mitsjpeelde en mitzóng. Hae had zelfs ‘n dóbbelról en es ruiver zóng d’r de Remunjse traditional:

 

Ode aan ‘t Remunjse glaeske beer

Ein good glaas beer, veer ruivers in koor.

Remunsje drank, dae laot ós maar drinke.

Ein good glaas wien is ouch gein sjlech voor.

Maar ein good glaas beer, jao det geit d’r mit door.

 

Zeet zo’n glaas beer: det löp zo zaach nao binne.

Det duit altied mien buukske jao zo good.

En is ‘t laeg, waem leet ‘t neet ins winne?

‘t Water löp waal weg, maar ‘t beer geit in mien blood

Nou, det kump nog good van pas in dit Prinselike sezoen.

Zaat is Zaat

’t Waar dan ouch gein verrassing det Joep en Pieke mit vastelaovend in joekskepel ‘Zaat is Zaat’ door Remunj trokke. Van kefee nao kefee, van de optoch nao Bacchusverzoepe en dan vieje de Roerkade nao de kiejos op ’t Munsterplein óm ‘n sirrenaatje aan de ganse sjtad te bringe. De tenorsax waar te kosbaar en veural te zjwaor óm mit te sjleipe en veur de gelaegeheid haet Joep cornet lere sjpele. Det waar meer toete dan blaoze, mer allèh, d’r zoot meziek in. Pieke sjtóng in Mesjtreech baovenop ‘n sjtandjbeeld óm de Remunjse klanke euver ‘t Vriethaof te blaoze mit zien sjuuftrómpet.

 

Es einzelgenger dweijele door de sjtad en Limburg

Joep verkinde de binnesjtad mit vastelaovend, de eine keer mit ‘ne vrundj, de angere keer gans allein óm zien heilige huuskes te bezeuke. Det ging dan ech op en neer van de Röts nao de Amstelklub en van Braam nao de Tramhalte en dan nao ’t Häöfke. Es klap op de vuurpiel ging d’r mit ‘ne maot op sjtap door gans Limburg. Ton (II) Nizet had namelik ‘n nómmer gesjreve op de jankende Maria van Brunssum.

“Kóm noe maar same, pak uch de trein Gaot noe nao Brunssum,
de sjtraot is te klein Jao dao jank dich, Maria Allein in ’t duuster”

Det vónje dees vrunj waal heel allein veur Maria dao in ’t duuster en zie ginge op zeuk van Eijsde toet de Mookerhei en pakde daoveur eers de trein nao Mesjtreech. In de kefees en op sjtraot vroge ze wo die Maria aan ’t janke waar? In Mesjtreech wiste ze van nieks, dus door nao Zitterd óm aan de tapkas de vraog te sjtèlle. Ouch hie wis nemes dudelikheid te versjaffe. Remunj waerde euver gesjlage dus mit goje mood nao Zjwame. Óngertösse waar ’t in eder geval al duuster gewaore. Noe nog Maria. Mer in Zjwame gein jankende Maria. De Ruiver veurbie en in Venlo nao de Parade. Sjaele zeiver, nog eine en dan…? Mer nae, ouch die van Venlo wiste van nieks… zodet de lèste trein nog net gehaold waerde nao Remunj. En waat gebeurde dao, jaozeker, dao sjtóng Ton II mit zien nonne in ’t eerste ’t beste kefee wo ze nog net binne kóste loupe en die zónge…: “…., pak uch de trein, Gaot noe nao Brunssum, ………Jao dao jank dich, Maria, Allein in ’t duuster….!

 

Frietekeuning mit Ruben

Joep en Ruben höbbe ‘n zeer bezónjere hobby, ze gaon zeker veer keer per jaor de ganse daag friet aete. Ontbijte mit friet, lunsje mit friet en ’t diner is ouch friet. Daoveur reize ze ’t ganse landj aaf toet in Zwolle toe. Dao wo ‘n sjpesjale friettent sjteit sjtappe ze nao binne of sjtaon in de rie veur de kraom. Ze besjtèlle friet mit makkenaes en doon dao ‘n kroket of frikkedel sjpesjaal bie. Kwalliefiesere de kleur: is de friet goudgael of bleik? Dan preuve of de friet ‘ne sjtevige beet haet, dus is d’r good veurgebakke en aafgebakke? Is d’r neet teväöl zalt opgegoojd en wie is de friet op lengde en diekde gesjneje? D’r zit hie ‘n ‘Michelinsjter frietbakke’ aan te kómme.

 

 

 

 

 

Wie sjtèlt Joep I zich de vastelaovend veur…

De hoesorde mit dao-op de sjpreuk gif aan wo ’t bie Joep mit zien gezelsjap óm drejt. “NEET TOETE, BLAOZE!” sjteit veur; doot noe mer geweun det is gek genóg en maak meziek allein of mit zien alle.

De sjieke medalie aan ‘n deepblouw lintj, zal riekelik ómgehange waere bie de vastelaovesgekke. Aafgebeeld is de Remunjse skyline mit ‘n ingelke det bie Sjtuf op de sjouwer zit. Mit ‘n träöt kump de liefsjpreuk toet verbeelding en brink ouch ‘n ode aan de blaosmeziek in. Dae Sjtuf is zón ikoon veur Remunjenere en ouch veur Joep I: dae gólje man dae gojedaag liek te zègke es se op reis geis en dich weer wilkóm hit van veraaf es se weer trökkumps.
Of mit anger wäörd:

“Waar ’t gouden beeld in ’t zonlicht staat

Op hoogen torentrans

De Maas met Roer vereenigd gaat

In lichten golvendans.

Hoera, daar ligt mijn vaderstad

Mijn oud en trouw Roermond!”

Sjoon det ’t Uulelogo de toon zit die zich euver gans Remunj versjpreijd. Allemaol biejein gezat door Daniël Heijnen dae ouch op de Appelesienerie ’n laevesgrote moersjildering haet gemaak van Sjtuf mit Jezeke op de sjouwer.

 

Waat waere de hoogtepuntje veur Joep I

“Netuurlik is ’t oetrope ‘n hoogtepuntj, dao bön ich al ‘n paar keer van wakker gesjrókke”. “De resepsie in de feestent en de sjtad door mit de optoch det geit get waere”. “En waat dinks se van de Prinsekepel die noe 7×11 jaor besjteit en de Prinsemars veur mich sjpeelt”. “Mer sjpesjaal waert ouch nao al dees veurbereijinge det veer es femielie oos elders ’t grote nuujts gaon vertèlle. Ich krieg noe al ’ne brok in de kael, es ich dae mer droet krieg. D’r zal fees zeen en emosie. Det waert janke, mit sjoon traone”. Net es bie die Maria oet Brunssum. Toch nog gevónje dus.

Math (I) de Ponti

 

Pieke Seuren

36 jaor en jóngste telg van ‘t gezin. Same mit mien hertje Norma Kasander elders van twee jónges, Lenny (3) en Bo (0), woonechtig in ‘t Kaketoeriek. Ich werk bie de pliese. Es vreugere Prins van Basissjool Aan de Roer en es trómbonis bie zate hermenie “zaat is zaat” is mich de vastelaovend mit de paplaepel ingegaote.

René Seuren

39 jaor. Same mit mien leefste Tessa Dominikus elders van 2 jónges, Mees (2) en Daaf (0). Veer wone in Remunj (in ’t Katerriek óm persies te zeen) en ich werk es adviseur ‘leren en ontwikkelen’ bie Proteion. Vastelaovend vier(de) ich’t leefs bie Harry (de Röts). Veur of achter de bar.

Ruben Kuijper

39 jaor en ich woon same mit mien geweldige vrouw Nina en 4 poete (Roos 10, Emma 8, Jip 6 en Cato 0) aan de Kepel. Ich bön notaris in ‘t riek van de Rogstaekers (Wieërt). Veur mich is vastelaovend sjoenkele mit mien gezin.

 

Joep I is gebaore op de elfde van fibberwarie in 1983. Det beteikent det Joep op Vastelaoveszóndaag nog ‘n resepsie kin haje. Joep I zal óngetwiefeld mit zien gezelsjap de sjtad róndjtrèkke zodet geer de jäörige dórslöstige hoogheid kint fillesetere.