Jaorraeje Veurzitter 27 Juni 2023

Maondaag 28 augustus 2023

Alweer veur de 4e keer moog ich ónger ‘n ALV de jaorraeje oetsjpraeke es veurzitter van oos prachtige vereniging, Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul Remunj, de sjoonste Vastelaovesvereniging van Limburg! De tied vluug, zeker de aafgeloupe 3 jaor. Want wie sjoon waar ’t óm ós nao bienao 3 volle kelenderjaore en 2 Vastelaovessezoene angers es angers, weer vrie te veule en ‘ne normale Vastelaovend te kinne viere? Ich dink det ich zónger oetzunjering names ederein sjpraek es ich zèk; geweldig, sjoon, Uulwaerdig en op sómmege momente magistraal. Mien oetsjpraok ónger de jaorraeje 2020 is waorheid gewaore en ich herhaol ’t 3 jaor later hie gaer. D’n Uul sjprik neet van ‘t nuje normaal mer van ’t tiedelike abnormaal. Det ware mien wäörd in juli 2020 naodet veer in meert 2020 veur ’t eers mit corona in aanraking kwame en det zól neet veur de lèste keer zeen. Nemes had toen kinne veróngersjtèlle det veer ós zo lang tiedelik abnormaal höbbe mótte gedrage. Mer 3 keer is gelökkig in dit geval gein sjeepsrech gewaore. Want ’t aafgeloupe verenigingsjaor sjting D’n Uul weer gans in volle bleuj óm weer ‘ne ajerwètse Vastelaovend te kinne organisere, oet te drage en zelf te belaeve.

Nog eine keer wil ich gaer, hie vandaag, ónger dees ALV in ‘t bezónjer sjtilsjtaon bie alle Uuleleje en häör enorm bedanke. (AB, kemissieveurzitters, kemissieleje, oettrèkkend gezelsjap, Sjtichting SF, FS en netuurlik mien DB-kelegaas). Zie allemaol, die in de erg meujelike en lange tiedelike abnormale periode kóntinu en ónophaldelik de sjouwers euveral mit ónger höbbe gezatte óm te kieke waat waal kós i.p.v. waat neet. ’t Tiedelike abnormaal höbbe veer noe gans achter ós gelaote en veer veule ós weer vrie mer ‘ne dieke merci aan ederein dae ’t meugelik haet gemaak óm in die tiedelike abnormale periode D’n Uul zo te laote blieve sjtraole en op de kaart te zitte. Chapeau en merci veur uch allemaol! Ómdet veer in sjtaot ware óm dit verenigingsjaor weer ‘ne geweune echte Vastelaovend te viere en bringe, waar ouch oos oettrèkkend gezelschap weer gans kómpleet in aksie én haje veer nao 2020 weer ‘ne Sjtadsprins én Sjtadsjeugprins!

In 2021 gein PG en JPG, in 2022 allein ‘n JPG mit Joep III Ophey, Arthur en Celeste. Mer dit sezoen weer gans kómpleet mit Jimmy I van Rey en adjudante Tijl en Sam en Spencer I Hinzen mit adjudante Emiel, Marnix en Frank. Zie ginge D’n Uul op ‘n prachtige meneer veur en höbbe Remunj en gans Limburg (en dao boete…) laote zeen wo D’n Uul veur sjteit. Toch wil ich in dees ALV in ‘t bezónjer sjtilsjtaon bie de achbaan die Spencer I en zien adjudante mit häör dames höbbe belaef. In juni 2020 veur de eerste keer benaderd mit oeteindelik 19-9-2020 ’t offiesjeel vraoge. ’n Meneer van vraoge die uniek waar veur D’n Uul want ouch drek mit restricties es Vastelaovend 2021 neet door zól gaon en waat det veur Spencer en zien gezelsjap zól beteikene, namelijk gans invoudig; doe waers mer eine keer gevraog en es de Vastelaovend neet door kint gaon dan kump t’r ouch geine 2e keer die vraog meer en waar ’t det. Dao waerde nog neet eerder zo bezónjer op gefocus dus det goof ‘ne gans eige dynamiek. Spencer, ‘ne Grote Chapeau, ’t moog neet óngersjat waere wie veur dich en dien gezelsjap dees aafgeloupe biënnale 3 jaor (2,5 toet oetrope) zeen gewaes. Merci!

In ‘t bezónjer zónger aktiviteite/ivvenemente te kórt te wille doon (let op bie ‘t jaorversjlaag sikkertaris want dao kump vas alles 100% veurbie, sikkertaris Dagmar kinnende).11-11-2022, In de Sjpegeltent, Kienjermusical ‘alternatief film’ in dezelfde lokasie es wo veer hie zeen vanaovend, Royal biejeskoop. Dank aan ’t AB, alle kemissies, alle kemissieleje, ’t oettrèkkend gezelsjap, Senaat, Aad Prinse Klub veur Lachenderwies (volgend jaor weer trök nao oos eige Appelesienerie) en ’t DB. Bedank veur eur aller inzat in 2022-2023!

Ónger dees ALV kieke veer trök op verenigingsjaor 2022-2023 en veuroet nao verenigingsjaor 2023-2024. Dao sjtop ‘t neet want net es ónger de veurige 2 ALV’s kieke veer o.a. ouch al veuroet nao oos belangriek jaor 2024-2025, oos jubeleijemsezoen ómdet D’n Uul in 2025 8×11 jaor besjteit. Inhaldelik v.w.b. 8×11, dao waert bie ’t betreffend aggendapuntj wiejer op ingegaon. Veer zeen dus neet allein siefermatig bezig mit ‘n jaorraekening en begroting, ouch inhaldelik. Det is belangriek, want jao, siefers zeen belangriek, mer de inhald en achtergróndj is nog väöl belangrieker. Siefers allein zègke nieks… De inhald zorg veur de belaeving en kwalliteit. Netuurlik kint d’r bie D’n Uul altied euver siefers en inhald gediscussieerd waere, waat mich betref waal in die samehang en neet allein op siefers. ’t Mót neet allein euver euro’s gaon mer ouch euver inhald. Óngetwiefeld kump det dees ALV nog ter sjpraoke. Es ich inhald zèk, dan höb ich ’t ouch euver toekómsbeeld, doelsjtèllinge en visie. Ouch nao 8×11 in 2025. Es AB en DB höbbe veer eerder (lèste keer 3 jaor trök in 2020 ’t eerste coronajaor en ouch de keer daoveur) mit brainstorms gekeke nao oos historie, doelsjtèllinge, samesjtèlling, verleje en naogedach euver de toekóms. Trökkieke, veroetkieke en nuje óntwikkelinge toelaote vinjt neet altied ederein plezerig.‘t Ging toch good zo? Mótte veer get verangere? Mótte veer det waal doon? Jao, bèste miense; trökkieke, veroetkieke en vernuje mer ouch de vraog sjtèlle waem veer zeen en wille zeen is belangriek óm dit herhaoldelik te blieve doon, juus óm oos toekómsbestenjig te make en haje. Waat NEET wilt zègke det veer persé in/op alles zólle mótte verangere. Mer waal zelf op die meneer nao verleje en toekóms kieke en ós die vraoge sjtèlle is belangriek.

Zeker es veer noe richting 8×11 gaon in 2025. Want ouch nao 8×11 en 2025 zal D’n Uul blieve besjtaon. In zónne tied richting jubeleijem is väöl pózzetieve enerzjie en mós se juus det momentum gebroeke in kómbinasie mit de ervaringe van det tiedelike abnormaal de aafgeloupe 2,5 jaor en de kinnes/rizzeltate van de veurig brainstorm(s). Kieke nao wo det se sjteis, wo det se wils sjtaon en veroetkieke. Scenario’s en keuzes make. SAME mit ’t AB en alle kemissieveurzitters! Es DB höbbe veer euver ’t perses naogedach en ‘t veurbesjpraoke. Nog veur de zomer, volgende waek, waert in ’t AB ’t beougde perses toegelich. Ouch mót ’r ‘n klein kómmietee gevórmp waere oet ’t AB i.v.m. de veurbereijinge en nao de zomer gaon veer dan aan de sjlaag. D’r sjtruime gelökkig ouch väöl bekinde en minder bekinde gezichte in bie de vereniging. In kemissies, in ‘t AB en ouch in ’t oettrèkkend gezelsjap. Mer dink ouch veural aan de jeug, de Kienjergarde, Jeuggarde en Uulejónges. Ouch in de kerngroep en kemissies van de organisasie 8×11. Det is good en belangriek veur D’n Uul es vereniging, ouch weer aanvöllinge mit nuuj vers blood.

Toch op dees plaats ‘n herhaold zorgpuntj. Oze kwetsbaarheid in kwantitatieve (en sóms kwallitatieve) zin in de vereniging vreug naodrökkelik herhaolde aandach. Binne ’t AB is dit ‘n puntj waat ouch beneump zal blieve waere en det wil ich hie ouch doon. Veer mótte ’t ouch neet erger make dan ’t is en gelökkig is t’r insjtroum van nuje miense (döks ouch jóngere qua laeftied) of ‘herintraejers’ die zich veur de vereniging wille inzitte. ’t Help ouch det ’t aantal leje en zakelike partners en sjpónsors sjteigende is. Aevel zeen ich ouch det ’t binne kemissies sóms passe en maete is ómdet die dreje op Uule die väöl veur de vereniging doon. Daonaeve zólle sómmege kemissies ouch net ‘n sjtepke ekstra kinne zitte es t’r net 1 of 2 miense ekstra zeen. Neet allein sjpesifiek richting 8×11 ómdet ederein det de keers op de taart vinjt, mer juus óm ‘n nog breijere basis van Uule te höbbe die zich veur de vereniging inzitte. Daoróm wil ich hie mien oproop van veurig jaor herhaole aan alle kemissieveurzitters, ’t ganse AB mer ouch aan uch allemaol; kiek wo veer gesjikte aanvöllinge kinne kriege. Miense die zich aktief wille inzitte veur D’n Uul. Maak det ‘n vas aggendapuntj binne eur kemissie en sjloet det kórt mit de porteföljehajer DB. Sjpraek ’t róndj en kiek róndj want ’t is harsjtikke sjiek óm dich ‘ne Uul te kinne neume. Laot ós de basis en ’t fóndement versjterke, baeter meer aktieve leje binne de vereniging die ‘n paar dinger doon veur en binne D’n Uul die ze zelf sjoon vinje. Zo kinne veer take verdeile óm ’t väöle Uulewerk in gooj bane te leide.

 Oh jao, richting de AB-leje hie perzent mer veural die neet perzent zeen, ‘n kretiekpuntje van ‘ne wiejer hele pózzetieve veurzitter: in oos jaorvergadersjema sjtaon alle vergaderinge (6 in 1 jaor en dan de ALV, alle AB-leje heure hie te zeen!) wied veuraaf aangekóndig. Zit uch die data dan nao verzending van det sjema al drek in de aggenda, dan waert de opkóms (en dus ouch ’t dialoog in de vergadering) ‘n sjtök baeter!

Geachde leje, ouch es veer op ’t inj van dees ALV ‘n nuuj jaormotto veur 2024 höbbe, kieke veer blie trök op ‘n prachtig verenigingsjaor wo-in ’t tiedelike abnormaal diffenitief gans achter oos loog en veer ós weer vrie kósde veule. Mer dink d’r ouch aan det de tied vluug dus nog eine en dan… Ja! En dan 2025, 8×11! En dan blief veur D’n Uul es paol baove water sjtaon det Vastelaovend altied mit aafsjtandj ’t sjoonste is en det veer waat mich betref altied vaerkrachtig veuroet blieve gaon!

Dank veur eur aandach!